Til aksjonærene i PolyDisplay AS

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i PolyDisplay AS (”Selskapet”):

Dag:                                   13. oktober 2020

Tid:                                     Klokken 09:00

Sted:             Avholdes uten fysisk møte i henhold til: 

undefined§5-7,

Følgende dagsorden foreslås lagt til grunn for generalforsamlingen:

Dagsorden

  • Åpning av møtet ved styreleder og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmakter
  • Valg av møteleder og én person til å medundertegne protokollen sammen med møteleder
  • Godkjenning av stemmeberettigede aksjer
  • Godkjennelse av innkalling og forslag til dagsorden
  1. Fullmakt til styret til å utstede aksjer for oppkjøp av TechnoDisplay AS 

Styret foreslår at generalforsamlingen gir fullmakt til styret til å kunne øke aksjekapitalen med inntil 35 mill. aksjer.  Styret foreslår at fullmakten kan benyttes til å kjøpe 100% av aksjene i TechnoDisplay AS for deretter å innfusjonere dette selskapet.  Fullmakten skal gjøres gyldig frem til 1. desember d.å. og kan ikke benyttes til andre formål.  Dette er også begrunnelsen for at styret foreslår at aksjonærenes fortrinnsrett fravikes.  Styret foreslår derfor følgende overfor generalforsamlingen:

  • Styret gis fullmakt til å øke aksjekapitalen med inntil NOK 3 500 000 gjennom utstedelse av inntil 35 mill. aksjer til kurs kr. 0,01 per aksje, som representerer et internt bytteforhold i forholdet 4:1.
  • Aksjene skal være likeberettiget med øvrige aksjer på utstedelsestidspunktet.
  • Fullmakten skal gjelde frem til 1. desember 2020.
  • Aksjonærene fraviker sin fortrinnsrett til aksjekjøp i denne forbindelse.
  • Denne fullmakten erstatter alle andre fullmakter til utstedelse av aksjer i selskapet.

*****

Sandefjord, den 6. oktober 2020

For styret i PolyDisplay AS

Ole Skarin (s)

Styreleder